Algemene voorwaarden van Lebetec B.V. te Zwijndrecht

Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Rotterdam onder KvK nummer 50141384

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Werkingssfeer en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)

handelingen van de Lebetec B.V, zoals aanbiedingen,

overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader

van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene

voorwaarden van de klant indien Lebetec B.V. de

toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een

verwijzing door de klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of

andere voorwaarden wordt door Lebetec B.V. niet

aanvaard.

 1. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene

voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan

in eerdere overeenkomsten met Lebetec B.V. heeft

aanvaard.

 1. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op

alle toekomstige transacties met Lebetec B.V..

 1. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een

hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis

toegekend:

 1. a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch

aannemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing

zijn.

 1. b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en

onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering

van goederen en diensten – dat Lebetec B.V.

moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische

installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen

gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst

voortvloeiende eisen beantwoordt.

Artikel 2

Aanbieding

 1. De aanbieding van Lebetec B.V. is vrijblijvend: hij kan

zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan

herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat

en de termijn nog niet is verstreken.

 1. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen,

beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is

niet bindend.

 1. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten

vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik

of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.

Het bepaalde in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van

overeenkomstige toepassing.

 1. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst

tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van

Lebetec B.V. terstond door de klant en voor zijn rekening

en risico te worden geretourneerd aan het adres van de technisch

aannemer.

 1. Indien op basis van een aanbieding van Lebetec B.V.

geen Overeenkomst tot stand komt heeft Lebetec B.V.

ten laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van

de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten

van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het

Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde

aanbiedingskosten vindt plaats binnen twee weken na de datum

van de betreffende factuur.

Artikel 3

Verplichtingen van de Lebetec B.V.

 1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient

Lebetec B.V. verzekeringen aan te gaan, een en ander

voor zover dit naar de aard en omvang van de werkzaamheden

en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk

is, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2. In de

verzekeringen van de Lebetec B.V. zijn de klant, diens

gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde derden niet

als medeverzekerde opgenomen.

 1. De Lebetec B.V. zorgt er voor dat de klant tijdig

desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de

in lid 1 bedoelde verzekeringen ontvangt.

 1. De Lebetec B.V. is verplicht de klant te waarschuwen

indien de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie,

of opdracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of

Verplichtingen van de klant

 1. De klant zorgt er voor, dat Lebetec B.V. tijdig beschikt

over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en

wijzigingen die noodzakelijk zijn om de Lebetec B.V. in

staat te stellen de werkzaamheden conform de Overeenkomst

te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en

volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en

wijzigingen.

 1. De klant zorgt er voor, dat Lebetec B.V. tijdig over alle

goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is

bepaald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen

worden gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze

goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.

 1. De klant vrijwaart Lebetec B.V. voor aanspraken van

derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie,

gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.

 1. De klant zorgt er voor, dat Lebetec B.V. tijdig

beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen

of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de

werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is

overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking

zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal de technisch

aannemer naar vermogen de klant de noodzakelijke medewerking

verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting

tekortschiet, kan Lebetec B.V. de Overeenkomst

krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op

schadevergoeding.

 1. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije

toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin

de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en

gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.

 1. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/

locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom,

waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden

verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van

de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De klant

is verplicht Lebetec B.V. en diens personeel tijdig voor

gevaarlijke situaties te waarschuwen.

 1. De klant zorgt er voor dat op de locaties waar de werkzaamheden

worden verricht Lebetec B.V. tijdig, kosteloos en

met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)

voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht,

telecom of rioleringsaansluiting.

 1. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie

op de openbare netwerken. Lebetec B.V. zal naar beste

vermogen de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is

voor het aanvragen van deze aansluiting.

 1. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de

werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door

hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden

verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat de technisch

aannemer in zijn aanbieding met deze informatie rekening

kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de

coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is

overeengekomen.

 1. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun

oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die

niet aan Lebetec B.V. kan worden toegerekend. Schade

die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie

ontstaat, komt voor rekening van de klant.

 1. De klant is verplicht Lebetec B.V. schriftelijk en binnen

bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van de

Lebetec B.V. daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan

bewust moet zijn geweest.

 1. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen,

milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering

van de werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of

legionella. De klant kan Lebetec B.V. opdragen om

de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te

verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 13.

Ongeacht of Lebetec B.V. deze opdracht uitvoert, heeft

hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens

artikel 12.

Verbod overname personeel en gedetacheerden

 1. Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één

jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van

Lebetec B.V. die bij de uitvoering van de Overeenkomst

betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor

zich te laten werken.

 1. Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze

gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering

tot één jaar direct na het einde van de detachering in dienst te

nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.

 1. De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor

rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van 3 bruto

jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker bij overtreding

van de in lid 1 en 2 genoemde verplichting.

Artikel 7

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle voor de werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen

of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan ál zijn

financiële verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, met

inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn

verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 8

Termijnen

 1. Lebetec B.V. kan niet eerder gehouden worden om met

de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen, dan nadat

alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen,

zoals die genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de

overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd

eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst

iets anders is bepaald.

 1. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen

naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht

worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde

termijn brengt Lebetec B.V. niet in verzuim. Indien

overschrijding dreigt zullen Lebetec B.V. en klant zo spoedig

mogelijk in overleg treden.

Artikel 9

Toetsing, aanvaarding en oplevering

 1. De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te

toetsen of de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden

voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 1. Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met

Lebetec B.V., tenzij iets anders is overeengekomen, voor

rekening en risico van de klant. Lebetec B.V. zal de klant

binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking

verlenen.

 1. De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid

de werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is

verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg

daarvan ontstaan en die niet aan Lebetec B.V. kunnen

worden toegerekend. Schade die door de toetsing aan de installatie

ontstaat, komt voor rekening van de klant.

 1. Zodra Lebetec B.V. te kennen heeft gegeven dat de

resultaten van de werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en

de klant deze niet binnen de door Lebetec B.V. gestelde

termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel

onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten

van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

 1. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen

worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de

ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.

 1. Na de aanvaarding worden de resultaten van de werkzaamheden

als opgeleverd beschouwd. Lebetec B.V. is bevoegd de

oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.

 1. Worden de resultaten van de werkzaamheden door de klant

(stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding

aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.

 1. Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten

van de werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens

lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de klant Lebetec B.V.

schriftelijk mee de werkzaamheden als aanvaard te beschouwen.

De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip

van aanvaarding.

Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft Lebetec B.V.

uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding

indien:

 1. a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de

voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden

in een omstandigheid die niet aan Lebetec B.V. kan

worden toegerekend, of

 1. b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de

klant verantwoordelijk is en waartegen Lebetec B.V.

niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3

genoemde verplichting, of

 1. c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard

dat de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet

mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand

blijft.

 1. Als Lebetec B.V. van mening is dat hij recht heeft op

termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant

met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij

vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke

opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij

de gevolgen ten aanzien van de planning.

Artikel 13

Wijzigingen (meer- en minderwerk)

 1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst,

werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden, opdrachten,

het werkplan en inspectieplan aan Lebetec B.V. op te

dragen.

 1. Lebetec B.V. is niet verplicht een opgedragen wijziging

uit te voeren indien de wijziging:

 1. a) niet schriftelijk is opgedragen, of
 2. b) tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden zou

leiden, of

 1. c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven

gaat, of

 1. d) niet in zijn belang zou zijn, of
 2. e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de

financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de

planning en het werkplan.

 1. Als Lebetec B.V. bereid is de wijziging uit te voeren, dan

stuurt hij de klant een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende

gegevens:

 1. a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst

en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met

de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de

wijziging, en

 1. b) de aanpassing van de werkzaamheden, planning en werkplan,

en

 1. c) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.
 2. Lebetec B.V. heeft recht op een redelijke vergoeding

van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding,

ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens

worden.

 1. Lebetec B.V. is bevoegd om voorstellen tot wijziging

aan de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet

en vooropgesteld dat de werkzaamheden en resultaten van

werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.

 1. De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging,

hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij

accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel

vastgelegde procedure.

 1. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd

door een omstandigheid die niet aan Lebetec B.V. kan

worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/

of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

 1. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot

de wijziging laat de aanspraken van de Lebetec B.V. op

betaling onverlet.

Lebetec B.V. is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of faillissement.

 1. Alle werkelijk door Lebetec B.V. gemaakte kosten om

tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel

gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening

van de klant, tenzij Lebetec B.V. verkiest om deze kosten

forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 16

Aansprakelijkheid en garantie

 1. Na het tijdstip van oplevering is Lebetec B.V. niet meer

aansprakelijk voor gebreken, tenzij:

 1. a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
 2. b) de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet

heeft opgemerkt, en bovendien

 1. c) de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering

redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

 1. Is Lebetec B.V. krachtens het bepaalde in lid 1

aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de

door de klant dientengevolge geleden, directe materiële schade.

 1. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade,

bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of

waardevermindering of verlies van producten evenmin als

bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de

werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.

 1. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert de technisch

aannemer voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij

aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te

heffen, gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de

kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de

klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat

de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet

het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door de technisch

aannemer een schadevergoeding betaald. Door de technisch

aannemer vervangen onderdelen worden zijn eigendom.

 1. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is

Lebetec B.V. slechts aansprakelijk indien en voor zover

de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van

Lebetec B.V..

 1. Lebetec B.V. is bij werkzaamheden die dienen ter

uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor

schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde

verzekering(en) en bij werkzaamheden die betrekking hebben op

producten en installaties die door de klant naar de VS en Canada

worden geëxporteerd is Lebetec B.V. alleen aansprakelijk

voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 2

bedoelde verzekeringen, onverminderd het in dit artikel bepaalde.

 1. Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden

risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die

verzekering te vorderen en Lebetec B.V. te vrijwaren voor

verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

 1. De omvang van de door Lebetec B.V. te vergoeden

schade is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst

vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de Overeenkomst

geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag

van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een

looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal

aan vergoedingen voor één jaar.

 1. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan

het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering

van Lebetec B.V. en de door de verzekeraar gedane

uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00.

 1. Elke aansprakelijkheid van Lebetec B.V. vervalt, voor

zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van

zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door

oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

 1. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk

indien de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft

ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en

gemotiveerd Lebetec B.V. in gebreke heeft gesteld.

 1. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door

verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde

ingebrekestelling.

13. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de

 1. Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door

Lebetec B.V. ontwikkelde en geleverde programmatuur

is niet exclusief. De klant mag deze programmatuur alleen in

zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de

technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties

voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.

 1. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden

om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd

op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen

of door een derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden

de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te

maken. De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan

in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de

programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte

technische informatie worden niet aan de klant ter beschikking

gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Lebetec B.V. is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn

rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door

uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.

 1. Indien Lebetec B.V. een octrooi als bedoeld in lid 7

verkrijgt, verleent hij om niet aan de klant een in beginsel niet

overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing

van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan de technisch

aannemer vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan

worden indien de Lebetec B.V. tegenstrijdige belangen met

zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 18

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit

voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

 1. Elk geschil tussen Lebetec B.V. en klant, zal met

uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage

overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage

voor Metaalnijverheid en – Handel, gevestigd te ’s Gravenhage,

zoals die luiden drie maanden voor de dag waarop de Overeenkomst

is gesloten.

 1. In afwijking van het voorgaande lid is Lebetec B.V.

bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de Wet

bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van

vestiging van Lebetec B.V..

 1. De klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland

domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd.

Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht

domicilie te hebben gekozen in Den Haag.

 

Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Lebetec B.V. spant zich gedurende de

onderhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve onderhoudswerkzaamheden

de kans op het optreden van Storingen op

een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen,

met correctieve onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.

 1. Lebetec B.V. is bevoegd de onderhoudswerkzaamheden

op afstand te verrichten door middel van een via

telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding met

de installatie.

 1. Lebetec B.V. maakt na het tot stand komen van de

Overeenkomst maar vóór aanvang van de werkzaamheden een

werkplan met een schematisch overzicht van de onderhoudswerkzaamheden,

de volgorde en tijdsperiode (week, maand,

jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd.

 1. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van

het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties

van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde

vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de

preventieve onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken

van de correctieve onderhoudswerkzaamheden.

 1. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant.

Indien het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan

de klant zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.

 1. Lebetec B.V. past het werkplan jaarlijks aan en maakt

op basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het

goederen die de klant ter beschikking stelt of de wijzigingen die de

klant opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken

vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid

zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van

werkzaamheden daarop zou voortbouwen.

 1. Lebetec B.V. is evenwel niet verder gehouden dan

een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte

informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan

de normen van het installatievak. De controle door de technisch

aannemer van door de klant te leveren goederen zal niet meer

omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor

zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle

van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie

van de paklijsten.

 1. Lebetec B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen

om de werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn

verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng

en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant

ingeschakelde derde(n).

 1. Lebetec B.V. is verplicht datgene te doen wat naar de

aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid

en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.

 1. Lebetec B.V. zorgt er voor, dat hij op de hoogte is van de

voor de werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften

en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften

van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.

 1. Lebetec B.V. is verplicht de werkzaamheden zodanig te

verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst

voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen

die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie

bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere

gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend

voor zover die laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn

vastgelegd.

 1. Lebetec B.V. zal de klant desgevraagd op elk redelijk

tijdstip informeren over de uitvoering van de werkzaamheden en

deze op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de

plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen,

toont de Lebetec B.V. met een keuringsplan, protocol,

logboek, rapport of verslag aan, dat zijn werkzaamheden en

resultaten van werkzaamheden voldoen aan de eisen die

voortvloeien uit de Overeenkomst.

 1. Lebetec B.V. zal schade aan de installatie of enig deel

daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de

werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening

herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of

het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening

komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens

de Overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een

wijziging krachtens artikel 13 Lebetec B.V. opdragen om

schade aan de installatie te herstellen, die niet voor rekening van

de Lebetec B.V. komt.

 1. Lebetec B.V. verstrekt naar beste vermogen en tijdig

desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige

hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of

delen daarvan.

 1. Lebetec B.V. zorgt er voor, dat de klant tijdig

desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbieding

gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn

betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en

verleggingsregeling omzetbelasting.

 1. Lebetec B.V. geeft naar beste vermogen en tijdig

desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en

bedrijfsvaardig houden van de installatie.

 1. Lebetec B.V. is verplicht om alle gegevens van de klant

vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde

vertrouwelijk aan Lebetec B.V. bekend zijn gemaakt,

en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid

respecteert.

 1. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft

voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten

worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.

 1. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals

onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven.

Lebetec B.V. is niet verplicht om deze

zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de

contractsvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te

accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig

of niet deugdelijk presteert, heeft Lebetec B.V. recht op

termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

 1. De klant is buiten de werktijden van de Lebetec B.V.

verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van

Lebetec B.V., zoals materialen, werktuigen of

gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.

 1. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten

als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en

beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van

bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de

aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.

 1. Het is de klant niet toegestaan om Lebetec B.V., zijn

personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in

verband staan met de werkzaamheden of strijdig zijn met de aard

van de Overeenkomst. De klant dient de werkzaamheden van de

Lebetec B.V. zo weinig mogelijk te verstoren.

 1. De klant staat Lebetec B.V. toe om op schuttingen

en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of

de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht, alsmede

elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of

reclame aan te brengen.

 1. De klant is verplicht om zowel alle goederen van de technisch

aannemer als de goederen van hemzelf die op grond van de

Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen

zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.

 1. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van de technisch

aannemer dan wel alle in verband met de Overeenkomst van

Lebetec B.V. ontvangen informatie vertrouwelijk te

behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie

voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of

aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid

opgenomen verplichting verbeurt de klant een onmiddellijk

opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten

belope van € 100.000,00 onverminderd het recht van de technisch

aannemer om schadevergoeding te vorderen.

 1. De klant voldoet de door hem aan Lebetec B.V.

verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen

betalingsregeling ook wanneer de klant recht heeft op

schadevergoeding krachtens artikel 16.

Artikel 5

Verzekering van de klant

 1. De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee

gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in

stand te houden waarin Lebetec B.V. (met inbegrip

van de door Lebetec B.V. voor de uitvoering van de

Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel)

als medeverzekerde is opgenomen indien de werkzaamheden van

Lebetec B.V. dienen ter uitoefening van het bedrijf van de

klant, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

 1. De klant is verplicht – bij export van zijn producten en installaties,

die mede bestaan uit door Lebetec B.V. ontwikkelde en/

of geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop

het recht van deze landen van toepassing is – het voornemen

van export tijdig aan de Lebetec B.V. te melden en de

gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in

stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling,

vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties

betrokken partijen. De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen

of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

Lebetec B.V..

 1. De klant zorgt er voor dat Lebetec B.V. zo spoedig

mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud

van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen.

Vervroegde ingebruikneming

 1. Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te

nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel

13 (wijzigingen) vastgelegde procedure. De klant dient vóór de

datum van deze vervroegde ingebruikneming de werkzaamheden

met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder

in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te

ondertekenen. Indien klant dit achterwege laat en de installatie

niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn

goedgekeurd en voltooid.

 1. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke

ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij

ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie

ontstaat, komt voor rekening van de klant.

Artikel 11

Schorsing, ontbinding en opzegging

 1. De klant is bevoegd de werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht

dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen

en met bekwame spoed met Lebetec B.V. in overleg te

treden omtrent de gevolgen.

 1. Indien Lebetec B.V. ten gevolge van de schorsing

gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht

op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

 1. Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of

vertraagd en is dit Lebetec B.V. niet toe te rekenen,

dan is de klant verplicht om, berekend naar de stand van de

werkzaamheden, aan Lebetec B.V. alle verrichte

werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte

en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die

Lebetec B.V. reeds is aangegaan met het oog op de verdere

vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van

het intreden van de schorsing of vertraging.

 1. Als de werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn

geschorst of vertraagd, is Lebetec B.V. bevoegd de

Overeenkomst te ontbinden.

 1. Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in

staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de

Overeenkomst is tekortgeschoten, is Lebetec B.V.

gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

 1. De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of

gedeeltelijk op te zeggen.

 1. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht

om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen,

verminderd met de besparingen die voor de Lebetec B.V. uit

de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld

van de werkelijke door Lebetec B.V. te maken kosten,

wordt de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag

van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die

Lebetec B.V. bij volledige uitvoering van de werkzaamheden

zou hebben gemaakt.

 1. De klant is tevens verplicht de schade die Lebetec B.V.

lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van de technisch

aannemer die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade

het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden

toegerekend.

Prijs en betaling

 1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze

algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting

niet begrepen. De klant vergoedt de door Lebetec B.V. in

het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.

 1. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek

van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden

verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden

verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en

toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van de technisch

aannemer. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp.

materieel van Lebetec B.V. veroorzaakt door de klant

worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde

tarieven.

 1. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten,

prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling

installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.

 1. Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen.

Lebetec B.V. is gerechtigd om de factuur voor

de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de

werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de

Overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd of ontbonden.

Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op

verdere aanspraken van Lebetec B.V. in het kader van de

Overeenkomst.

 1. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover

niet anders is overeengekomen, binnen twee weken na de datum

van de betreffende factuur.

 1. De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens

Lebetec B.V. betalingen te doen aan diens zelfstandige

hulppersonen.

 1. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle

verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op

opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de

klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.

 1. Lebetec B.V. kan zijn recht op betaling geheel of

gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

Artikel 15

In gebreke blijven van de klant

 1. Indien de klant aan een keuring of aanvaarding van de

werkzaamheden niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling

niet tijdig verricht, heeft Lebetec B.V. aanspraak op

vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform

artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang

van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend

of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is

Lebetec B.V. tevens bevoegd om de werkzaamheden te

schorsen.

 1. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na

de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan

Lebetec B.V. aanspraak maken op vergoeding van rente

tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent

met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en

ander zonder aanmaning door Lebetec B.V.. In dat geval

is Lebetec B.V. tevens bevoegd om de Overeenkomst te

ontbinden krachtens artikel 11.

 1. Als Lebetec B.V. vermoedt dat de klant de op hem

rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is

Lebetec B.V. gerechtigd om van de klant en voor diens

rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een

bankgarantie. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van

de verlangde zekerheid, is Lebetec B.V. bevoegd de

werkzaamheden te schorsen of de Overeenkomst te ontbinden

krachtens artikel 11.

 1. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen

tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet

nakomt of niet zal nakomen, is Lebetec B.V. bevoegd om

deze goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of

op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de

opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft aangemaand om de

goederen alsnog binnen vijf werkdagen af te nemen.

Lebetec B.V. krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet

ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders

is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop

de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is

geëindigd.

 1. Lebetec B.V. is niet aansprakelijk voor vergoeding

van schade van de klant of derden (mede)veroorzaakt door

ter beschikking gestelde persoon/personen als bedoeld in

artikel 6 lid 2.

 1. De klant vrijwaart Lebetec B.V. tegen alle aanspraken

van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van

een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of

installatie en dat mede bestond uit door Lebetec B.V.

ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en

voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die

goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

 1. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is

Lebetec B.V. in ieder geval niet aansprakelijk indien een

tekortkoming van Lebetec B.V. het gevolg is van:

+ arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;

+ tekortschieten van hulppersonen;

+ transportmoeilijkheden;

+ brand en verlies van te verwerken onderdelen;

+ maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse

of internationale overheid, zoals importverboden of

handelsverboden;

+ gewelddadige of gewapende acties;

+ storingen in de energievoorzieningen, in

communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur

van Lebetec B.V. of derden.

Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet,

zal Lebetec B.V. – teneinde daaruit voor de klant

voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen

treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.

 1. De klant vrijwaart Lebetec B.V. tegen aanspraken

van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade

krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant

blijft.

Artikel 17

Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de

klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie

blijven berusten bij Lebetec B.V. Lebetec B.V.

heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en

verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de

klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.

 1. De door Lebetec B.V. aan de klant afgegeven

documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische

beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de klant en

mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de

rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de

intellectuele en industriële eigendom, nadat de klant aan zijn

financiële verplichtingen jegens de Lebetec B.V. heeft

voldaan.

 1. Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp

van Lebetec B.V. gerealiseerde installatie geheel

of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lebetec B.V.

en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. De technisch

aannemer is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te

verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens

het ontwerp van de Lebetec B.V. vervaardigde goederen is

het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.

 1. De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp

van Lebetec B.V., zonder diens tussenkomst en

goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de

Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan

Lebetec B.V. kan worden toegerekend. In dat geval is

Lebetec B.V. niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die

zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de klant.

betreffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden

aangepast door middel van een wijziging krachtens artikel 13.

 1. Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van

aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten

voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve

onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden.

 1. De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan

door de klant tenminste een maand van tevoren schriftelijk worden

verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden

tenminste

twee maanden van tevoren schriftelijk verstrekt.

Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht heeft

Lebetec B.V. zijn prijs daarvoor afgegeven.

 1. Bij de uitvoering van correctieve onderhoudswerkzaamheden dient

de klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit

door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf

worden verstrekt op basis van de door Lebetec B.V.

werkelijk gemaakte kosten.

 1. Na voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden verzoekt

Lebetec B.V. de klant om de opdracht voor

voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de

onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.

 1. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt de technisch

aannemer er voor dat op het terrein of de locatie waar de

onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van

de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle

redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As

Built’ situatie van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

daarin is verwerkt tegen een in de Overeenkomst vastgelegde

vergoeding.

 1. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid

van de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel

3 lid 7 dit voorschrijven informeert Lebetec B.V. de

klant omtrent te nemen maatregelen. De klant kan door middel

van een wijziging krachtens artikel 13 Lebetec B.V. de

noodzakelijke constructiewijziging dan wel andere (projectmatige)

werkzaamheden separaat opdragen.

 1. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt de technisch

aannemer er zorg voor dat storingen gedurende 24 uur per dag en

zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen

worden gemeld.

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal Lebetec B.V. zich

naar vermogen inspannen om spoedeisende storingen na opdracht

van de klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen,

tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige storingen

worden waar mogelijk in de normale werktijden van de technisch

aannemer verholpen.

 1. Lebetec B.V. zal de onderhoudswerkzaamheden

uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst

is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt.

 1. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de

oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de

Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een

opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende

periode.

 1. De door Lebetec B.V. uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

worden verrekend volgens de in de Overeenkomst

vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks

worden geïndexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek,

tenzij iets anders is overeengekomen.

 1. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen twee weken na

de datum van de betreffende factuur.

 1. Opzegging van de Overeenkomst door de klant krachtens artikel

11 lid 6 vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de

hele Overeenkomst dient de klant een opzegtermijn van tenminste

zes maanden in acht te nemen en bij opzegging van een opdracht

tot uitvoering van onderhoudswerkzaamheden een opzegtermijn

van tenminste een maand.